இந்தியத் தொல்லியல் துறை (Archaeological Survey of India - ASI) - மத்திய அரசின் கலாச்சார அமைச்சகத்தின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இயங்கும் துறை. ஜோத்பூரின் ராஜ வம்சத்தைச் சேர்ந்த மஹாராஜா ஹன்வந்த் சிங் மற்றும் மகாராணி கிருஷ்ணகுமாரி…
மேலும் படிக்க..